2021-03-01

Burmistrz Ożarowa ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na 2021 rok.

 

 

 

Na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz, 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/220/2021 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 luty 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok, oraz Zarządzenia NR RM/13/2021 Burmistrza Ożarowa z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na  2021 rok.

 zarządzam co następuje:

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2021 rok.

Cel:Popularyzacja sportu i poprawa dostępności do działalności związanej z kulturą fizyczną, rozwijanie umiejętności sportowych oraz zorganizowanie form aktywności fizycznej na terenie gminy Ożarów.

Rodzaj zadania:Zorganizowanie systemu szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych  na rzecz Gminy Ożarów obejmującego m.in. Organizację treningów dla 5 młodzieżowych grup piłki nożnej, oraz  1 grupy seniorów i  zapewnienie jej udziału w ligowych rozgrywkach sportowych organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej (IV liga), organizację treningów tenisa stołowego, brydża sportowego oraz udziału w rozgrywkach.

§ 2.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2021 rok.

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych

 

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2021 rok.

270 000,00 zł

 

 

§3.

  1. Zasady przyznawania dotacji oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, terminy dokonania wyboru ofert zostały określone w Zarządzeniu Nr RM/13/2021 Burmistrza Ożarowa  z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na  2021 rok, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ożarowie: http://www.ozarow.bip.gov.pl/  w zakładce: Zarządzenia.
  2. Zadania powinny być realizowane w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2021 roku.
  3. Warunki realizacji zadania ustalone zostaną w zawartej z oferentem umowie, której wzór określono w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

§ 4.

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie pocztą na adres: Urząd Miejski  w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów lub osobiście  w Sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Ożarowie ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów (pokój nr 10),  w terminie do dnia 22.03.2021 roku,godz. 15:00z dopiskiem „Ofertana konkurs zadań pożytku publicznego" wraz z nazwą zadaniaWspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”i nazwą organizacji. Warunkiem dotrzymania terminu złożenia oferty jest data wpływu do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ożarowie.

§ 5.

Informuje się oferentów, iż w 2020 r. Gmina Ożarów przyznała na realizację zadań w zakresie Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 260 000,00 zł.

 

 

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierzam zastępcy Burmistrza Ożarowa.

§ 7.

Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

  Ogłoszenie konkurs.pdf 260,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Konkursu.pdf 878,64 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się